0
09045730864

تحلیل فجهان

فجهان یکی از عرضه اولیه های اخیر بورس تهران است. عرضه اولیه ای که نسبتا سنگین بوده و جنجال زیادی به پا کرده است. به اعتقاد برخی کارشناسان ارزش گذاری این عرضه اولیه منطقی و کارشناسی شده نیست.

در این مقاله به بررسی ارزش ذاتی هر سهم فجهان خواهیم پرداخت. دانستن ارزش ذاتی هر سهم کمک زیادی خواهد کرد تا به موقع سهام خود را بفروشید.

بنابراین همراه ما باشید تا به تحلیل عرضه اولیه ی فجهان بپردازیم.

 


اگر معنای عرضه اولیه را نمی دانید اینجا را کلیک کنید


ماهیت شرکت

شـرکت مجتمـع جهـان فولاد (فجهان) فعالیـت خـود را در زمینـه تولیـد محصـولات فـولادی از جملـه آهـن اسفنجی بـا ظرفیـت سـالانه یـک میلیـون تـن آغـاز نمـوده اسـت. بـا توجـه بـه موقعیـت مکانـی و نزدیکـی بـه مجتمـع سـنگ آهـن گل گهـر، قـرار داشـتن در مرکـز اتصـال شـاه راه هـای ارتباطـی جـاده ای چهـار اسـتان و همچنیـن نزدیـک بـودن بـه آبهــای آزاد خلیــج فــارس، وجــود راه آهــن سراســری و منطقــه ویــژه آزاد تجــاری و اقتصــادی، یکــی از توجیــه پذیرتریــن مناطق کشور جهـت سـرمایه گـذاری می باشد. ایـن شـرکت بـا داشـتن پتانسـیل بالا از نظـر تخصـص، تجربـه، شـرایط مناسـب منطقـه ای و دارا بـودن ذخائـر عظیـم سنگ آهـن، در آینـده بـه عنـوان یکـی از قطب هـای اصلـی تولیـدفولاد در ایـران و در خاورمیانـه شـناخته خواهـد شـد.

 

محصولات شرکت

محصولات فجهان شامل موارد زیر است:

  • آهن اسفنجی به ظرفیت ۹۰۰ هزار تن
  • بریکت سرد به ظرفیت ۵۴ هزار تن
  • شمش فولاد بلیت به ظرفیت اسمی ۱ میلیون تن
  • میلگرد آجدار به ظرفیت ۳۳۰ هزار تن
  • گاز‌های صنعتی به ظرفیت ۲۵ هزار تن

 

تولیدات فجهانتولیدات فجهان

جایگاه فجهان در صنعت

فجهان از منظر تولید آهن اسفنجی در رتبه نهم و دارای سهم ۳ درصدی است. همچنین در شمش فولادی رتبه هشتم و دارای سهم ۳ درصدی میباشد. و در تولید میلگرد در رتبه ششم و دارای سهم ۷ درصدی در صنعت می‌باشد.

محصولات فجهان

 

وضعیت فجهان در صنعت از منظر تولید میلگرد

  • کسب سهم ۷ درصدی و رتبه ی ششم در کشور در تولید میلگرد در سال ۱۳۹۹
  • رشد ۱۲۳ درصدی در تولید میلگرد در سال۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸

 

وضعیت شرکت در صنعت از منظر تولید شمش فولادی

  • کسب سهم ۳ درصدی و رتبه ی هشتم در کشور در تولید شمش فولادی در سال ۱۳۹۹
  • رشد ۱۴۲ درصدی در تولید شمش فولادی در سال۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸

بررسی عملکرد ۵ ماهه فجهان

فروش ریالی شرکت در مرداد ماه ۴.۷۷۹ میلیارد ریال بوده است. در مجموع فروش ۵ ماهه شرکت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۸.۳۰۲ میلیارد ریال می باشد. این رقم نسبت به فروش ۳۰.۰۹۷ میلیارد ریالی دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ از رشد ۲۷ درصدی بر خوردار بوده است. با توجه به کاهش در تولید و فروش مقداری شرکت، افزایش در فروش ریالی به علت افزایش در نرخ محصولات شرکت می باشد.

پیش بینی سود سال ۱۴۰۰ فجهان

در تصویر زیر، بررسی سود هر سهم فجهان ارائه گردیده است. مطابق تحلیل انجام شده، فجهان می تواند رشد ۱۰ درصدی در حاشیه سود خالص را نسبت به سال گذشته تجربه کند. همچنین سود هر سهم فجهان برای سال ۱۴۰۰، ۱۱۵۵ ریال برآورد شده است.

پیش بینی EPS فجهان

نتبجه گیری

با توجه به اطلاعات ارائه شده و تحلیل سود هر سهم سال ۱۴۰۰، فجهان به دید میان مدت گزینه ی خوبی برای سرمایه گذاری خواهد بود. هر چند ممکن است به دلیل حواشی ایجاد شده، فشار فروش هم داشته باشد. اما به احتمال زیاد در میان مدت روند سهم صعودی خواهد بود.

تحلیل عرضه اولیه ی فجهان تقدیم حضورتان گردید. امیدواریم برای شما مفید و کاربردی باشد.

درخواست مشاوره بورسنامه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *