0
09045730864

کیسون

پاسخ داده شده بسته شده
0
0

با سلام کیسون تا چه عددی صعود خواهد کرد

این بهترین پاسخ ممکن است
0
0

کیسون

کیسون

جامانده از رشد بازار است.

بهتره برای ورود کم ریسک تا محدوده 840 – 820 صبر کنید و پله اول را خرید کنید.

هدف میان مدتی : 1230

نمایش 1 نتیجه