0
09045730864

غدیس

پاسخ داده شده بسته شده
0
0

لطفا سهم غدیس را تحلیل کنید برام

این بهترین پاسخ ممکن است
0
0

غدیس

غدیس

  • حد ضرر را 1550 قرار دهید
  • در صورتی که نتواند 1550 تومان را حفظ کند، احتمالا تا کف خط روند صعودی اصلاح داشته باشد
  • در صورت حفظ این سطح میتوان تا رسیدن به هدف 2080 تومان خوشبین بود
نمایش 1 نتیجه